Privacy Statement

Privacy statement Stichting Rondom

Algemeen
Het Rondom weekend wordt georganiseerd door de stichting Rondom (hierna ‘Rondom’ genoemd). Rondom bestaat uit een hoofdbestuur en uit diverse commissies die ieder een deel van het activiteitenprogramma in het weekend organiseren.
Rondom respecteert de privacy van haar vrijwilligers, vrienden, sponsoren, deelnemers en van alle bezoekers van het Rondom weekend en de website www.rondom.net (hierna ‘de website’). De stichting draagt er zorg voor dat eventuele persoonlijke gegevens vertrouwelijk worden behandeld en verwerkt in overeenstemming met de wettelijke bepalingen zoals de Wet Bescherming Persoonsgegevens voorschrijft.

Welke persoonsgegevens gebruikt de stichting Rondom?
Rondom onderkent een vijftal type personen; (1) onze zakelijke sponsoren (2) de particuliere donateurs (genoemd; ‘vrienden’), (3) de vrijwilligers, (4) de deelnemers en (5) de bezoekers. Er zijn meerdere sub administraties met persoonsgegevens.
Voor de sponsoren bevat de sub administratie de volgende gegevens; de sponsornaam, naam contactpersoon, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en eventueel e-mailadres. Alleen de sponsorcommissie heeft inzage in deze lijst.
In deze administratie worden de hoogste noodzakelijke contactgegevens bewaard. Voor de vrienden bevat de sub administratie de volgende gegevens; naam, adres en postcode. Het innen gebeurt door vrijwilligers (‘de lopers’ genoemd). De gehele centrale lijst is alleen inzichtelijk voor de coördinator van de lopers. Iedere loper krijgt voor zijn/haar gebied alleen een lijst met de voor zijn/haar gebied geldende namen en adressen.
Voor de vrijwilligers bevat de sub administratie de volgende gegevens (indien beschikbaar); naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en eventueel e-mailadres. Alleen het bestuur van Rondom heeft inzage in deze lijst.
Voor de deelnemers bevat de sub administratie de volgende gegevens (indien beschikbaar); naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en eventueel e-mailadres. Er wordt een lijst met deelnemers per apart onderdeel van het weekend bijgehouden. Deze lijsten zijn alleen zichtbaar voor de betreffende organiserende commissie.
Van de bezoekers aan de activiteiten, die tijdens het Rondom weekend worden georganiseerd, worden geen (persoons-)gegevens vastgelegd.

Waar worden de gegevens voor gebruikt?
De lijst met sponsoren wordt 1 maal per jaar gebruikt om de sponsoren te benaderen voor een nieuwe sponsorbijdrage voor het Rondom weekend.
De lijst met vrienden wordt 1 maal per jaar gebruikt om de donaties te kunnen innen.
De lijst met vrijwilligers wordt gebruikt om de vrijwilligers te activeren en om te kunnen bedanken voor hun inzet (o.a. versturen kerstkaart, vrijwilligersborrel, etc.).
De lijst met deelnemers wordt gebruikt om de deelnemers op de hoogte te brengen van de activiteit waaraan zij deelnemen.
De gegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt dan hetgeen hierboven omschreven. Rondom verstrekt de gegevens niet aan derden.

De website
Op de website worden algemene bezoekgegevens, zonder dat deze bezoekers identificeren, bijgehouden, zoals de meest gevraagde pagina’s. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de site te zetten. Op deze wijze kan Rondom de informatieverstrekking aan de website bezoekers verder optimaliseren.
Dit privacy statement is niet van toepassing op de websites van andere derden waarnaar Rondom op de website een hyperlink aanbiedt. Bezoek voor het privacybeleid van deze derden de betreffende websites.
Op de website staan knoppen die zijn gekoppeld zijn aan sociale netwerken, waaronder zoals Twitter, Instagram, Youtube en Facebook. Via deze knoppen kunnen de betreffende sociale netwerken cookies plaatsen. Op het gebruik door die partijen heeft Rondom geen invloed. De betreffende sociale netwerken zijn zelfstandig verantwoordelijk voor het gebruik en de verstrekking van gegevens die op deze manier worden verkregen. Voor dit gebruik zijn het privacy beleid en de algemene voorwaarden van de betreffende sociale netwerken van toepassing.

Fotografie
Tijdens het Rondom weekend worden foto’s genomen welke op de website worden gepubliceerd. Deze foto’s zijn uitsluitend bedoeld om een sfeerimpressie te geven van het weekend. De identiteit van de personen op de foto kunnen niet zonder onevenredige inspanning worden achterhaald. Rondom hanteert hierbij de regels van het NVJ (Nederlandse Vereniging van Journalisten).
“Een foto van een persoon is doorgaans een persoonsgegeven. Bijna alles wat je met de foto doet, bijvoorbeeld opslaan op je computer of verkopen aan derden, geldt als een verwerking van persoonsgegevens waarvoor de regels van de AVG gelden.
De AVG geldt niet als de persoon op de foto niet direct of indirect identificeerbaar is. Onder identificeerbaar wordt verstaan dat de identiteit zonder onevenredige inspanning kan worden vastgesteld. Lees hier meer over persoonsgegevens.
Daarvoor moeten de personen die op een dergelijke foto op de achtergrond te zien zijn direct of indirect kunnen worden geïdentificeerd. Hierbij is het uitgangspunt dat een persoon identificeerbaar is als zijn identiteit redelijkerwijs, zonder onevenredige inspanning vastgesteld kan worden.”

Bewaartermijn
Rondom bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk. Dit betekent dat gegevens van sponsoren, vrienden, vrijwilligers en deelnemers die niet meer actief zijn worden verwijderd.

Wijzigingen privacy statement
Rondom behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Het aangepaste statement wordt direct op de website gepubliceerd.

Contact
Rondom neemt de bescherming van persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Mocht u de indruk hebben dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of als u meer informatie wenst over de beveiliging van door Rondom verzamelde persoonsgegevens, kan contact worden opgenomen met info@rondom.net.